Partoprenu

Membriĝu kaj abonu!

Membriĝu en TAKE kaj abonu Konstruado-kajeron – ĉiujaran teknikan broŝuron de la asocio!

Kotizoj

Baza jarkotizo10€
Subtena jarkotizo20€
La kotizo inkluzivas Konstruado-kajeron por koncerna jaro.

Pagebloj

UEA-kontoekat-i
Internacia ĝiroIBAN: FR58 2004 1010 1502 5494 6A03 650
BIC: PSSTFRPPSTR
Ĝiro en FrancioPoŝta banko: CCP 2 549 46 A Strasbourg
Francaj banko-ĉekojje la nomo de TAKE-Esperanto, sendataj al la kasisto:
André Grossmann, 5 rue des Pyrénées, 68390 BALDERSHEIM Francio